Stvarna napaka

 Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

Garancijski pogoji

Garancijski rok podjetja MOJPLANET d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) prične teči od datuma na računu oz. garancijskemu listu. Garancijska doba je 1 leto, razen če je na garancijskem listu navedeno drugače.

Prodajalec bo v garancijskem času brezplačno odpravil vse napake na strojni opremi, ki so posledica napak na materialu ali katerih vzrok je proizvodnja izdelka.

Kupec je dolžan napako na opremi, ki jo reklamira, javiti prodajalcu. Opremo je dolžan dostaviti na servis skupaj z garancijskim listom. Transportne stroške do servisa prodajalca krije kupec sam.

Prodajalec si pridružuje pravico, da reklamirane dele popravi ali pa jih zamenja. Za popravljene ali zamenjane dele velja garancija do prenehanja garancije sistema. 

Zakon o varstvu potrošnikov določa v členih od 16 do 25 b: Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke:

 1. firmo in sedež dajalca garancije;
 2. firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
 3. datum izročitve blaga;
 4. podatke, ki identificirajo blago;
 5. izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
 6. osemeljsko območje veljavnosti garancije (Slovenija);
 7. trajanje garancijskega roka;
 8. za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po preteku garancije;
 9. opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napako na blagu.

Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.

Pravice iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.
Garancijski list mora biti potrošniku lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list sestavljen v slovenskem jeziku pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku.
Dajalec garancije ima vse obveznosti po zakonu, tudi če garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz 16. člena zakona ali ni izdan v skladu s prejšnjim odstavkom.
Proizvajalec mora za blago iz prve alineje prejšnjega člana tega zakona:

 • zagotoviti potrošniku poleg garancijskega lista tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
 • zagotavljati servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na proizvodnih ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, razen če sam ne opravlja te dejavnosti;
 • zagotavljati brezplačno odpravo napak  v času garancijskega roka;
 • zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklanjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

 

Če proizvajalec ne zagotovi potrošniku navodil za uporabo in seznama pooblaščenih servisov jih je potrošniku dolžan izročiti prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe.
Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz druge alinee 19. člena tega zakona izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka.
Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potreošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec prodajalec ali pooblaščeniservis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list. Pravice potrošnika iz tega člena ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrešnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrešnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti tudi naslednjo informacijo, če ni jasna že iz okoliščin:

 • možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, katar je to potrebno.

 

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

* da se uporabnik ni ravnal po navodilih za uporabo
* v primeru mehanske poškodbe izdelka
* da so bili na izdelku ali inštalaciji opravljeni posegi brez dovoljenja prodajalca
* v primeru motenj v električnem omrežju in drugih primerov višje sile
* v primeru programske opreme, nezmožnosti inštaliranja zaradi nezdružljivosti programske opreme z drugo programsko ali strojno opremo kupca

Garancija ne vključuje

* popravila sistemov izven delovnega časa podjetja
* nadgradnje novih Bios-ov in Firmware-ov
* preventivno vzdrževanje
* arhiviranje in prenos podatkov in aplikacij
* Prodajalec je odgovoren za škodo zaradi napake na opremi le do višine prodajne vrednosti opreme, ki je v garanciji.
* Prodajalec ni odgovoren za materialno škodo, ki je nastala kot posledica okvare izdelka

Za uveljavljanje garancije uporabite ta obrazec.