Garancijski pogoji

Garancijski rok podjetja MOJPLANET d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) prične teči od datuma na računu oz. garancijskemu listu. Garancijska doba je 1 leto, razen če je na garancijskem listu navedeno drugače.

Prodajalec bo v garancijskem času brezplačno odpravil vse napake na strojni opremi, ki so posledica napak na materialu ali katerih vzrok je proizvodnja izdelka.

Kupec je dolžan napako na opremi, ki jo reklamira, javiti prodajalcu. Opremo je dolžan dostaviti na servis skupaj z garancijskim listom. Transportne stroške do servisa prodajalca krije kupec sam.

Prodajalec si pridružuje pravico, da reklamirane dele popravi ali pa jih zamenja. Za popravljene ali zamenjane dele velja garancija do prenehanja garancije sistema. Za popravilo daljše od 30 (trideset) dni prodajalec priznava podaljšanje garancijskega roka. V kolikor prodajalec napake ne more odpraviti v roku 45 (petinštirideset) dni, je dolžan izdelek zamenjati z novim. Prodajalec ne odgovarja, če ne zagotovi servisa ali delov zaradi vzrokov na katere ne more vplivati. Prodajalec ni dolžan pričeti s popravilom oziroma zamenjati izdelek, dokler kupec ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o nakupu opreme.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

* da se uporabnik ni ravnal po navodilih za uporabo
* v primeru mehanske poškodbe izdelka
* da so bili na izdelku ali inštalaciji opravljeni posegi brez dovoljenja prodajalca
* v primeru motenj v električnem omrežju in drugih primerov višje sile
* v primeru programske opreme, nezmožnosti inštaliranja zaradi nezdružljivosti programske opreme z drugo programsko ali strojno opremo kupca

Garancija ne vključuje

* popravila sistemov izven delovnega časa podjetja
* nadgradnje novih Bios-ov in Firmware-ov
* preventivno vzdrževanje
* arhiviranje in prenos podatkov in aplikacij
* Prodajalec je odgovoren za škodo zaradi napake na opremi le do višine prodajne vrednosti opreme, ki je v garanciji.
* Prodajalec ni odgovoren za materialno škodo, ki je nastala kot posledica okvare izdelka